Phòng Tài chính - Kế toán

Đăng lúc: 15:34:10 03/10/2019 (GMT+7)

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ  TOÁN - BỆNH  VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA
1. Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán
 - Điện thoại: 02373.861.948, 02373.861.949
2.  Địa chỉ: 
- Tầng 1 - Phòng thanh toán viện phí - Khu nhà hành chính- cận lâm sàng .
- Tầng 1 - Phòng  thanh toán viện phí - Khu nhà 5 tầng ( Khối ngoại sản liên chuyên khoa )
- Tầng 2- Phòng Tài chính kế toán - Khu nhà hành chính- cận lâm sàng
3. Chức năng : Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.
- Quản lý toàn bộ nguồn thu, chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.
- Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính của đơn vị.
4. Nhiệm vụ
- Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.
- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.
- Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.
- Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.
- Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Khoa dược và các khoa, phòng tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế .- Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.
- Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
- Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.
5. Quản lý công tác phòng
- Triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động chuyên môn của phòng, các quy chế, quy định của Nhà nước, Bệnh viện và Bộ Y tế.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.
6. Nhân sự
-Số lượng cán bộ trong phòng : 11 người
- Trình độ : Cao học : 01 , Đại Học 8, trung cấp 02.
1.jpg

IMG_2304.JPG
                                 TRƯỞNG PHÒNG
                    Ths KINH TẾ: HOÀNG THỊ HIỀN
IMG_2305.JPG
                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                     KS KINH TẾ: NGUYỄN THỊ THU HÀ

7. Hướng phát triển đào tạo nhân lực phòng TCKT:
- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.
- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
-  Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.
8. Hướng phát triển :
- Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong Bệnh viện.
- Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý có hiệu quả. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa Bệnh viện ngày càng phát triển.
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.
- Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị.
- Hạch toán thu chi đến từng khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện.
- Cải tiến quy trình quản lý thu viện phí tiến tới phương châm: Thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tạo điều kiện thuận tiện cho người bệnh vào nhập viện cũng như khi ra viện tiến tới sự hài lòng của người bệnh.
9. Các hoạt động của phòng 
2.jpg


3.jpg
3.jpg


4.jpg4.jpg

6.jpg

7.jpg


8.jpg9.jpg